Kulturhistoriska personligheter, del 26: Olaus Magnus

bild Historia Olaus Magnus

Olaus Magnus (1490-1557) var under sin livstid verksam som ärkebiskop, historiker och författare. Till följd av Gustav Vasas kyrkopolitik tvingades han lämna Sverige och kom att tillbringa större delen av sitt vuxna liv i Italien. Tiden i exil nyttjade han emellertid till fullo. Under flera decennier ritade han upp och skrev ner två av våra främsta skildringar av det senmedeltida Sverige: kartan Carta marina och storverket Historia om de nordiska folken. Hans betydelse som historisk källa har varit omfattande ända in i modern tid.

Olaus Magnus föddes i Linköping som son till borgaren Måns Peterson och dennes hustru Kristina. Hans egentliga namn var Olof Månsson. Föga är känt om hans barndom, men familjen var tillräckligt förmögen för att ge både honom och den äldre brodern Johannes möjlighet att studera. Efter en grundläggande skolgång i Sverige påbörjade Olaus Magnus högre studier omkring 1510. Sju år tillbringade han vid olika lärosäten i Tyskland, förmodligen tillsammans med sin bror. Kanske var det under denna tid ett intresse för geografi och folkseder vaknade.

Efter studierna var Olaus Magnus verksam som kanik i Linköping och Uppsala. 1518 fick han i uppdrag av den katolske legaten Acrimboldus att resa till Norrland för att samla in avlat. I och med detta kom Olaus Magnus att göra långa resor längs Norrlandskusten, där han inte minst kom i kontakt med samer. Hans erfarenheter och iakttagelser kom senare att påverka hans författarskap.

1520 var Olaus Magnus tillbaka i Stockholm, där han blev vittne till både Kristian II:s kröning och Stockholms blodbad. När Gustav Vasa sedan tagit makten förefaller Olaus Magnus till en början ha haft dennes stöd. 1523 utsågs han till domprost i Strängnäs och året därpå sändes han till Rom för diplomatiska uppdrag. Under hans tid utomlands började de religiösa slitningarna emellertid bli allt tydligare. I takt med att Gustav Vasas protestantiska politik tog form försämrades Olaus Magnus ställning, han förlorade sin prästtjänst och återvände aldrig till Sverige. Samtidigt vägrade påven länge att acceptera brodern Johannes utnämning till ärkebiskop. De båda bröderna blev landsflyktiga och deras egendomar i Sverige beslagtogs av kungen. Trots det upprätthöll Olaus Magnus och Gustav Vasa en brevkorrespondens under flera år och tonen var förhållandevis vänskaplig.

Under de påföljande åren arbetade Olaus Magnus huvudsakligen som sin brors sekreterare i Danzig, där landsflyktiga svenska katoliker bildade en koloni. Det var under denna tid som idén att berätta om Sverige för kontinentens folk tog form och Olaus Magnus började sammanställa en detaljerad karta över Norden.

1537 flyttade bröderna till Italien. De slog sig ner i Venedig, där den förmögne patriarken Hieronymus Quirinus hjälpte Olaus Magnus att få den färdigställda kartan, Carta marina, i tryck. 1539 kom den ut i en begränsad upplagad, sannolikt inte mer än några få exemplar. Utformningen var mycket anspråksfull; kartan mätte hela 170 x 125 cm och var ymnigt försedd med teckningar som inte bara skildrade geografiska förhållanden, utan även djur, byggnadsverk och seder i de nordiska länderna. För färdigställandet måste Olaus Magnus ha nyttjat både sina egna observationer och material från en mängd källor. Även om fakta blandats med uppenbara missuppfattningar var kartan för sin tid ett mästerverk, men någon större spridning fick den inte. Den rönte visst vetenskapligt intresse, men blev ingen god ekonomisk affär och dess historiska värde kom att uppmärksammas först i senare tid.

Bild carta marina odjur

Detalj ur Carta marina, som visar fantasifulla havsmonster söder om Island. Med på bilden finns den mytiska ön Thule.

Livet tog en ny vändning för de båda bröderna när påven kallade Johannes, då ärkebiskop, till Rom. De fortsatte dock att ägna sig åt historiska efterforskningar och skrivarbete livet ut.  När Johannes dog 1544 fick Olaus överta titeln som ärkebiskop av Sverige, vilket i praktiken innebar att han blev de landsflyktigas biskop. 1549 utsågs han till föreståndare för heliga Birgittas tidigare bostad i Rom (det så kallade Birgittahuset), som nu fungerade som kloster och härbärge för svenska pilgrimer. Där kom han att vara verksam fram till sin död. 1552 såg han till att Birgittahuset fick en tryckpress och han ägnade därefter sina sista år åt skrivande och bokutgivning. I rask takt gav han ut biografier över heliga Birgitta och sankta Katarina samt en upplaga av heliga Birgittas Uppenbarelser. Han såg också till att trycka sin brors opublicerade verk, inte minst Alla göta- och sveakonungars historia (Historia de omnibus Gothorum Sveonomque regibus), vars fantasifulla kungalängd bidrog till det svenska kungahusets höga ordningsnummer.

Olaus Magnus stora verk, Historia om de nordiska folken (Historia de gentibus septentrionalibus), gavs ut 1555.  Verket är skrivet på latin och består av 22 böcker med totalt 476 kapitel, som alla illustreras med varsitt träsnitt. Av de totalt 481 träsnitten är de flesta nya, medan 124 är bilder som hämtats från Carta marina. Böckerna innehåller en utförlig skildring av geografiska och etnografiska förhållanden i Sverige och kan sägas utgöra kartans förklarande text. För sitt skrivande nyttjade Olaus många av de iakttagelser han gjorde under sina resor som ung, samtidigt som han hämtade kunskap ur antika och medeltida källor. Jakt, fiskemetoder, folkseder och gruvdrift beskrivs noggrant.

Olaus Magnus laxfiske

Det svenska laxfisket, som beskrivs som mycket rikligt, skildras i bild.

Även om Historia innehåller en god portion historiskt värdefullt material, så är den också späckad med häpnadsväckande påståenden. Trots att Olaus Magnus själv vandrat över alperna beskriver han bergen i Jämtland som Europas högsta. På det ljuvliga Öland finns förunderliga hästar som vid behov kan livnära sig på granris och fisk och på fastlandet finns älgar som om vintern gärna låter sig tämjas och kan användas till slädfärder. Örnarna är mycket kloka och lindar in sina ägg i ekorrskinn för att slippa ruva. Svenskarnas livsstil beskrivs genomgående som präglad av den kärva naturen och klimatet — de är ett djärvt och härdat släkte, som måste ta med sig vapen för att försvara sig mot björnar och vargar när de beger sig till kyrkan. Gästfriheten i Sverige är stor, men personer som i sina kläder har en genomträngande lukt — som ryssar, moskoviter och danskar — kan inte förvänta sig att få åtnjuta den under någon längre tid.

Olaus Magnus Mora stenar

Kungaval vid Mora stenar (namngivna med runskrift) skildras på ett av träsnitten i Olaus Magnus verk.

Kanske skrev Olaus Magnus vad han menade var sant, men att överdrifter förekommer är otvetydigt. Hans verk har också starka patriotiska inslag. Både texten och bildmaterialet är oerhört omfattande och måste ha krävt ett enormt arbete att sammanställa. Möjligen kan det ses som ett uttryck för kärlek till Sverige; Olaus Magnus satt i Rom och längtade hem till fäderneslandet, vars bästa sidor han ville minnas och lyfta fram. Men sannolikt ville han inte bara sprida kunskap, utan drevs även av politiska ambitioner. Som landsflyktig katolsk ärkebiskop drömde Olaus Magnus om att föra Sverige tillbaka till den katolska fåran. Med sitt verk placerade han Sverige i ett bredare sammanhang, tätt sammanknutet med övriga Europa, och hoppades kunna väcka en opinion för att återföra det betydelsefulla Norden till den enligt honom rätta läran.

Sina sista år tillbringade Olaus Magnus i en fattigkammare i Birgittahuset. Testamente och bouppteckning vittnar dock om visst välstånd och ett rikt bibliotek. När han dog 1557 begravdes han i kyrkan Santa Maria dell ‘Anima i Rom. Hans gravmonument försvann vid en restaurering 1774, men kvar i kyrkan finns en text uthuggen i marmor till hans minne.

Efter Olaus Magnus död utgavs Historia i ett flertal upplagor och vann en bred internationell läsekrets. Verket kom att påverka internationella föreställningar om Nordens geografi, kultur och historia under lång tid och citerades ofta i svensk akademisk litteratur under stormaktstiden. Det dröjde emellertid innan hans verk blev tillgängligt på svenska; först 1909-1925 publicerades en svensk utgåva genom Michaelisgillet.

Med nutida ögon är Olaus Magnus historiska skildringar förunderliga och många gånger bisarra att läsa. Den märkliga blandningen av historiska fakta och villfarelser är underhållande, men har samtidigt mycket att berätta om sin tid. Även om texten och bilderna innehåller en del skrönor är de informationsrika och både Carta marina och Historia citeras ofta i akademisk litteratur och forskning. Samtidigt innehåller de båda verken en profan historieskrivning, till skillnad från de kungliga och kyrkliga perspektiv som var normen vid denna tid. Carta marina var den första någorlunda korrekta karta som tecknats över Norden och Historia har i hög grad bidragit till senare tiders uppfattningar om svensk medeltid. Som tidig källa till kunskap om Norden måste Olaus Magnus sägas vara en av våra främsta historiska skriftställare. De båda bröderna Magnus har också en plats i svensk historieskrivning ur ytterligare en aspekt: de var våra sista svenska katolska biskopar och kom genom sina livsbanor att skildra den dramatiska brytningstiden under reformationen.

20191022_124112

Carta marina finns bevarad i två exemplar, varav ett nu är utställt på Carolina Rediviva i Uppsala.

Fotnot: Mer om Carta marina och dess fascinerande bildvärld kan du läsa här.

Tryckta källor:

Hagberg, Knut (1963), Olaus Magnus historia om de nordiska folken: i urval av Knut Hagberg, Gebers

Henrikson, Alf (1963), Svensk historia, Bonniers

Larsson, Lars-Ove (1993), Vem är vem i svensk historia. Från forntid till år 1900, Rabén Prisma

Åberg, Alf (1978), Vår svenska historia, Natur och Kultur

Otryckta källor:

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/7681

https://www.so-rummet.se/kategorier/olaus-magnus

https://www.svd.se/varfor-skrev-olaus-magnus-sitt-historieverk/om/olaus-magnus

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s