Kyrkan som kulturbärare

20180225_120203

Jag är inte längre medlem i Svenska kyrkan. Den valde jag att lämna för några år sedan, när jag upplevde att den övergått till att vara en politisk organisation snarare än ett kristet samfund. Men det händer fortfarande att jag går i kyrkan, främst för att jag ibland längtar efter att känna samhörighet med den delen av mitt kulturarv. Sverige bär på en tusenårig kristen historia och även om samhället idag är höggradigt sekulariserat, så tvättas ett sådant arv inte bort i en handvändning. De människor som betecknar sig som troende minskar, men det är ändå till kyrkan svensken vänder sig i flera av livets mest avgörande stunder. I kyrkan firas dop och bröllop, begravningar ordnas i dess regi och en tredjedel av alla åttondeklassare väljer ännu att konfirmera sig. Det kristna avtrycket är också tydligt i flera av våra största högtider, även om förkristna inslag vittnar om att kyrkan i många fall övertagit och omvandlat årstidsbundna traditioner från hednisk tid.

I söndags vandrade jag fyra vackra kilometrar genom snötyngd skog för att delta i mässan i Varnhem. Jag ska erkänna att mässan i sig var något av ett svepskäl – jag håller på med ett blogginlägg om Birger jarl och ville ha en bild av hans grav i klosterkyrkan att illustrera texten med. Men mässan var stämningsfull och gav mig en påminnelse om att kyrkohistorien är nära sammanflätad med kulturen. Psalmerna väckte minnen av tidigare kyrkobesök, bibeltexten var bekant för alla som någon gång konfirmationsläst och prästen predikade om att det kristna livets kamp aldrig är enkel. Allt var välbekant och följde den ordning vars rötter hittar tillbaka hundratals år. Jag må ha lämnat en organisation som håller på att halka snett, tappa bort sig och förlora sina gränser i en formlös dimma, men mitt kulturkristna arv lever kvar. Mina förfäder levde i ett bondesamhälle vars tillvaro i hög utsträckning styrdes av religiösa regler och våra kyrkobyggnader är fulla kulturhistoriska spår. Jag kallar mig inte kristen – det vore nog att skända religionen – men kristendomen vilar i min kultur.

20180225_114202

Nattvardsgång i Varnhems klosterkyrka februari 2018.

Gästskribent Zhengyang Wu: Vad är folk utan kultur I

DET GODA SAMHÄLLET

Mitt under den deprimerande, eländiga samhällsutvecklingen har det varit en stor tröst att min tidigare krönika Jag valde fel land varit så uppskattad, trots att jag framförde hård kritik mot svenskars historielöshet.

Men jag har kvar en känsla av att det finns ännu mer grundläggande problem än historielösheten, eftersom jag ändå inte kan förklara till exempel varför Fredrik Reinfeldt som har orsakat så mycket skada för Sverige inte behöver skämmas, ännu mindre stå till svars och krävas ansvar. Han hade till och med mage att fråga ”har julgranen brunnit” till sina väljare som var oroliga för utvecklingen.

Hur kan det svenska folket svälja en sådan förolämpning från en sådan svikare? Hur kan svenskar tolerera att makteliten missköter landet på det grövsta vis och kommer med upprepade lögner? Till skillnad från kineser har svenskar trots allt många demokratiska möjligheter att säga stopp. Men vad har gjort svenskarna så passiva att de…

Visa originalinlägg 1 008 fler ord

Integrationspolitiskt program för Medborgerlig Samling

MED-bloggen

Sverige har under de senaste decennierna misslyckats på ett grundläggande vis med att integrera dem som har kommit hit som flyktingar. Det mest uppenbara skälet till detta misslyckande är att det har funnits en politisk konsensus runt att integration, eller anpassning till vårt samhälles regler och normer av dem som kommer hit, inte är nödvändig. Målet har istället varit byggandet av ett mångkulturellt samhälle, med normen att alla typer av sociokulturella yttringar har samma validitet och därmed rätt till erkännande i vårt samhälle. De som har kommit hit har setts som svaga offer, inte bara individuellt, utan även kollektivt. Det har gett näring till en bidragskultur som har underminerat initiativ och drivkraft, och skapat en omhändertagande mentalitet i majoritetssamhället. Man har inte velat ifrågasätta avvikande kulturella värderingar och föreställningar av rädsla för att befästa en osund maktstruktur. Därmed har man förlorat kampen mot hedersvåld, religiös extremism, antisocialt beteende, våldskriminalitet och…

Visa originalinlägg 1 218 fler ord

Järnålderns gravar

20180127_134957

Den nordiska järnåldern sträcker sig från ca 500 f Kr – 1050 e Kr och innefattar inte minst folkvandringstid, vendeltid och vikingatid. Det var en händelserik och dynamisk period i vår del av världen, då runskriften togs i bruk, fornborgar restes, de första städerna växte fram och kristendomen trängde undan den fornnordiska religionen. Kontakterna med andra kulturer ökade och skandinaverna gav sig ut i världen för att strida i romerska arméer eller delta i plundringståg. Tydliga vittnesbörd om tidens betydelse får vi från de många bevarade järnåldersgravarna i Sverige. En stor del av föremålsbeståndet från järnåldern utgörs av gravfynd och Vendeltiden har fått sitt namn av de välutrustade gravar som uppfördes i Vendel utanför Uppsala.

Under järnåldern var de flesta nordbor jordbrukare. I jordbruksbygderna skapades gårdsgravfält, där gravarna märktes ut med anläggningar av sten eller jord. Ofta utgjordes dessa av rösen, högar, skeppssättningar, resta stenar, domarringar eller treuddar.

20170603_191443

Ett röse är en hög av stenar, medan en hög kan innehålla en blandning av jord, växtmaterial och sten. Både rösen och högar har använts för att markera gravar i nutida svenskt område under flera tusen år och är således inte specifika för järnåldern. Ofta har de placerats på en höjdrygg med utsikt över omgivande landskap.

bild Ale stenarEn skeppssättning är en krets av stenar med formen av ett skepp. Kanske är graven tänkt att symbolisera resan till livet efter döden. Sveriges största skeppssättning är Ales stenar i Skåne, som mäter hela 67 m och har daterats till vendeltiden.

Domarringarna har till skillnad från 20170603_181752skeppssättningarna en rund form. Oftast ingår sju eller nio stenar i cirkeln. Tidigare misstolkades dessa stenformationer som forntida tingsplatser, där det ojämna antalet säten skulle garantera att en omröstning aldrig kunde bli oavgjord. Utgrävningar har emellertid visat att det rör sig om gravar.

Svenska KulturbilderTreuddar förekommer under både yngre och äldre järnålder. De utgörs av trekantiga stenkonstruktioner med indragna sidor, vilket ger graven formen av en stjärna med tre armar. Dessa gravar är ibland tomma, vilket antyder att de främst fungerade som kultplatser.

Gravarnas utseende har varierat med tidens trender, men sannolikt avspeglade de även den dödes ställning och personlighet. Detta symbolspråk kan vi emellertid inte helt uttyda. I vissa fall har gravarna dessutom fått fungera som samlingsplatser för religiösa syften och således haft flera funktioner att fylla.

Under äldre järnålder dominerade brandgravarna, där den döde brändes och graven fylldes med brandrester eller utvalda ben. Gravgåvor i form av spännen, smycken, vapen och redskap fick följa den döde i lågorna. Ofta brändes även husdjur. Brända ben av hundar har hittats i många gravar.

bild sutton hooUnder yngre järnåldern ändrades gravskicket, så att de döda kunde gravsättas utan att kremeras. Ett exempel är de rikligt utrustade Vendelgravarna, som nämnts ovan. Vendelgravarna är s.k. båtgravar, där de döda har placerats i träbåtar. I dessa båtgravar (liksom i liknande gravar vid Valsgärde och Tuna) har krigare gravlagts med hjälmar, sköldar, svärd, mat, dryck, hästar och jaktfalkar. Gravfynden berättar om långväga handelskontakter genom förekomsten av exempelvis glasbägare. Ett annat exempel på internationella förbindelser är den praktfulla båtgraven vid Sutton Hoo på Englands östkust, vars innehåll är nästan identiskt med Vendelgravarnas. Där fick kungen över East Anglia sitt vilorum, tillsammans med en hjälm och en sköld som tillverkats i Mälardalen.


 

Fotnot: Den översta bilden visar delar av gravfältet i Amundtorp (Västergötland). I bakgrunden skymtar Hornborgasjön.

 

Tryckta källor:

Eriksson, Bo G och Löfman, Carl O (1985), Sagan om Sverige, Natur och Kultur

Harrison, Dick (2011), Upplev Sveriges historia, Bonnier Fakta

Lindqvist, Herman (1992), Historien om Sverige. Från islossning till kungarike, Norstedts

 

Otryckta källor:

http://historiska.se/upptack-historien/artikel/yngre-jarnalder/

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/forntiden-och-antiken/jarnaldern-i-norden#

Delar av informationen till texten har hämtats från de skyltar som står uppställda vid Amundtorps gravfält.

Underbara sagor från äldre tider

20180210_100125

När jag skrev mitt första inlägg om svenska folksagor berättade jag om Gunnar Olof Hyltén-Cavallius arbete med att kartlägga den svenska sagoskatten. Jag blev därför oerhört glad när jag upptäckte att ett nytryck av hans originalutgåva (publicerad tillsammans med Orson Squire Fowler) från 1844 gick att hitta i en bokaffär på nätet. Nu har jag precis fått mitt exemplar av Svenska Folk-Sagor Och Äfventyr Efter Muntlig Öfverlämning Samlade Och Utgifna. Den 500 sidor tjocka boken kommer nu att få förgylla mina vinterkvällar framför brasan. Jag har redan bläddrat i den och överraskats av hur välgjord den är. Sagorna åtföljs av förklarande anmärkningar, noteringar om var de upptecknats och hänvisningar till liknande berättelser i andra länder. Språket är förstås ålderdomligt, vilket inte känns som en nackdel, utan snarare bidrar med karaktär.

Jag återger nedan en del av förordet:

Det har icke varit eller kunnat vara vårt syfte, att här lemna endast en samling af roande förtäljningar; vi hafva gjort till vår uppgift, att åt fäderneslandet rädda återstoder av den rika poesi, som under årtusenden lefvat hos vår folk-stam, som följt den slägte ifrån slägte, och i skiftande bilder afspeglar hela dess forna verlds-åskådning. Nämnda öfverlämningar äro på väg att dö ut eller förderfvas under inflytande af en ny tid och nya förhållanden, och endast i landets aflägsnare bygder lyssnar man ännu till dessa förklingande ljud, hvilka en gång voro hela folkets egendom och den första näringen till våra fäders bildning.

Oafsedt den rika poetiska åder, som löper fram på djupet af alla våra urgamla traditioner, och hvilken äfven åt folk-sagorna skänker ett stort och allmänt värde, äro de sednare också af vigt för häfden. Mycket är utur dem att hemta för den som vill studera Svenska historien i sin innersta grund, som vill lära känna folkets anda och skaplynne, och följa hela gången af dess inre utveckling. Folk-sagan tillåter oss mången blick in i längst hänsvunna tider, den ger en trogen och lefvande bild av våra förfäders seder och lefnadssätt, och sprider öfver forntiden ett ljus, hvilket inte alltid står att vinna från skriftliga urkunder.

20180210_100230-e1519070961604.jpg

”Målsättningen är att Danmark inte ska sluta som Sverige.”

bild dansk flagga

Häromdagen intervjuades Mads Fuglede (ledamot i folketinget för det danska regeringspartiet Venstre) i SVT med anledning av Danmarks allt stramare migrationspolitik. Jag återger nedan några citat ur intervjun.

Målsättningen är att Danmark inte ska sluta som Sverige.

Alltför många kommer till Danmark bara för att leva på bidrag i ett parallellsamhälle. Det är problem med kvinnosyn. Könen uppfattas inte lika. Det är ökande kriminalitet och många andra problem. Sysselsättningsgraden, särskilt bland kvinnorna, är alltför låg. Man anammar inte – eller struntar i – de värderingar som vårt samhälle bygger på.

Statistiken ljuger ju inte. I Danmark för vi, i motsats till i Sverige, statistik över vilka som begår brott och vi ser att det här inte är gripet ur luften. Det är ett allmänt och stort problem som måste tas på allvar för att Danmark inte ska bli ett annat samhälle än det är idag.

Jag är säker på att socioekonomiska faktorer spelar in. Men kulturella faktorer spelar också in. Det är ju inte socioekonomiska faktorer som gör att män och kvinnor uppfattas olika. Det är ett kulturellt fenomen. Det räcker inte att peka på socioekonomiska faktorer. Det krävs en kulturomläggning och vi ser att de som vill anamma danska värderingar integreras bättre och fungerar bättre i vårt samhälle.

Sverige har sedan 1995 tagit emot uppemot en miljon invandrare. I Danmark har vi tagit emot 170 000. Vi vill inte att Danmark ska bli mer som Mellanöstern. Vi vill att det ska förbli danskt. I Sverige går man i motsatt riktning. Om befolkningsutvecklingen fortsätter såhär fram till 2050 så kommer Sverige att vara ett helt annat samhälle än det varit.

Fuglede har rätt. Ett land är i väldigt hög grad sitt folk och sin kultur.  I Sverige pågår nu en förnekelse av den egna kulturens värde, vilket banar väg för genomgripande förändringar av det samhälle tidigare generationer byggt upp. Jag har många gånger tänkt att jag inte vill vara med på den resan. Därför känns det trösterikt att våra nordiska grannländer vågar värna sina egna samhällen och deras grundvärderingar. När Sverige stöps om och spricker får en skandinavisk kultur leva kvar bland dem som bättre förstod att bevara den. Tack, Danmark.

 

Källa (intervjun med Mads Fuglede börjar ca 21 minuter in i programmet):

https://www.svtplay.se/video/16936210/aktuellt/aktuellt-15-feb-21-00-1?start=auto&tab=2018

När normerna förändras del 13: Somliga är mer jämlika än andra

bild kvinnor

Några dagar i månaden ägnar jag åt medicinsk forskning. Det trivs jag med. Visst går det långsamt, visst är det omgärdat av byråkrati och visst krävs det många timmars arbete med trista statistikprogram, men tanken på vad som kan åstadkommas är kittlande. Kanske kommer jag, när jag sitter i min rullstol på ålderdomshemmet och summerar mitt liv, upptäcka att min forskning hjälpte fler än mitt dagliga arbete på sjukhusgolvet.

Just nu planerar jag och min forskarkollega en studie som ska utvärdera en ny behandling mot kronisk migrän. Jag har själv migrän, men tursamt nog drabbas jag bara av några enstaka anfall om året. De som lider av kronisk migrän har minst 15 huvudvärksdagar per månad. Det måste vara ett helvete.

Vi har gott hopp om att den nya behandlingen ska vara verksam. Det finns redan viss forskning som tyder på det. Snart kan vi förhoppningsvis börja rekrytera studiedeltagare, men först måste vi hitta finansiering – och det är inte okomplicerat i dagens Sverige. Det räcker nämligen inte att ha en underbyggd hypotes och ett genomtänkt studieupplägg; för att uppfylla kriterierna måste man dessutom följa politiskt korrekta spelregler, vilket inte minst blev tydligt när jag för några dagar sedan skulle fylla i en elektronisk ansökan om forskningsmedel. Varje ruta i formuläret var obligatorisk och en av dem krävde att jag skulle göra en genusanalys – av ett forskningsprojekt som alltså syftar till att hjälpa migränpatienter.

Jag vet precis vad jag behöver skriva i den där rutan (även om jag inte har kunnat förmå mig att göra det). Jag behöver trycka på att migrän är en sjukdom som drabbar betydligt fler kvinnor än män. Jag behöver säga att studien har potential att öka kvinnors delaktighet i samhället och yrkeslivet. Och det är nog smart att lägga till en snärtig formulering om att kvinnosjukdomar tidigare har varit eftersatta i den medicinska forskarvärlden.

Allt ovanstående skulle vara sant. Men det skulle vara ännu mer sant att skriva att frågeställningen inte är relevant, att studiens syfte är att hitta en potentiell behandling för alla som lider av kronisk migrän, att kön över huvud taget inte har med studiens syfte att göra och att jag som forskare är glad om mina resultat kommer någon till nytta, oavsett om personen är kvinna eller man.

Vart tog vår måttfullhet och vårt förnuft vägen? Hur kan det komma sig att landet lagom har blivit ett land som går till ytterligheter? Varför lär vi oss inte av historien? Hur kommer det sig att vi, efter att ha trillat i det ena diket, väljer att hoppa i det andra? Varför kan vi inte sansa oss, vara vettiga och hålla oss på stadig mark?

En människa är en människa. Diskriminering av män är inte bättre än diskriminering av kvinnor. Rasism mot vita är inte bättre än rasism mot svarta. Våld mot någon är lika mycket våld oavsett personens läggning och åsikter. Ingen – inte ens en medelålders, vit man – borde bli avfärdad och tystad med hänvisning till ålder, hudfärg eller kön. Det är betydelsen av allas lika värde i min värld.

Kurbitsmålning – traditionell målarkonst från Dalarna

20200715_141800

Kurbitsmålning är en särskild dekorationsform där mönstret består av prunkande fantasiblommor med stora bladknippen. Blommornas beståndsdelar tillåts bilda sirliga strukturer och arrangeras ofta symmetriskt.  Inspirationen kom sannolikt från renässansmåleriets blomsterurnor, men stilen blev med tiden mer abstrakt och expressiv. Sitt namn har kurbitsmålningen fått av det latinska ordet för pumpa, cucurbita, vilket syftar på de pumpliknande formationer som ibland ingår.

20200715_141556

Konstformen växte fram i Dalarna i slutet av 1700-talet med Leksand och Rättvik som centrum, men spreds även till angränsande landskap. De dalmålare som var verksamma i allmogens hem var ofta självlärda, vilket bidrog till de charmigt naiva dragen. Tack vare deras dekorationslust fick kurbitsmåleriet breda ut sig över skåp, kistor, moraklockor och väggar. Ibland användes det som självständig dekor, men kunde även fungera som utfyllnad runt målade scener. Motiven återgav då oftast religiösa händelser, där Bibelns folk porträtterades i Dalarnas traditionella bygdedräkter.

20200715_141116

Än idag används kurbitsmålning till att försköna hantverksföremål och kurbitsliknande mönster återfinns i modern formgivning. En av våra mest kända nationalsymboler, dalahästen, är smyckad med en förenklad variant av kurbits, s.k. krusning. Dalahästens popularitet vittnar om att kurbitsmåleriet fortfarande har en plats i svenskt konsthantverk; en dalahäst är den vanligaste souveniren som utländska turister köper vid Sverigebesök och försäljningen uppgår årligen till tiotals miljoner kronor.

20200715_141925

 Kurbitskurs?

Kurbitsmålning är ett levande hantverk som flera svenska konstnärer har valt att arbeta med. Den som vill gå en kurs i kurbitsmålning har ett flertal arrangörer att välja på. Nedan lämnas några exempel.

https://www.kurser.se/kurs/kurbits

http://www.folkuniversitetet.se/Har-finns-vi/dalarna/Arrangemang/Falun/kurs-i-kurbitsrosmalning/

http://larsjos.se/mina-kurser/

http://www.brittaidalarna.se/kurbitsmalning/kurser/

 

 

Tryckta källor:

Sanndström, Sven (red. 1991), Konsten i Sverige, Norstedts

Sandved, Kjell B. och Hökby, Nils-Göran (red. 1985), Konstens värld. Forntid – nutid från A till Ö,  Bohuslänningens boktryckeri AB

 

Otryckta källor:

http://www.grannas.com/mainframe.php?page=historia

https://www.nordiskamuseet.se/webbutik/produkter/hantverk/dalahast-1

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dalm%C3%A5lning

Fettisdagen – tid att kalasa på semlor

20180209_142759

Idag är det fettisdag, vilket många av oss kommer att fira med att äta semlor. Ordet fettisdag är sammansatt av ”fet” och ”tisdag”, vilket hänger samman med att det enligt kristen tradition är sista dagen före påskfastan. Denna dag ansågs det lämpligt att festa på lite extra fet mat, eftersom man sedan måste avhålla sig under fasteperioden.

Att fira fettisdagen med särskilt fastlagsbröd är en sed som härstammar från medeltiden. Brödet bakades då av rågmjöl och innehöll inga kryddor. Med tiden blev det emellertid allt smakrikare. På 1500-talet började man gröpa ur bullens innehåll och blanda det med grädde för att få en rikhaltig fyllning. Det är också på 1500-talet som själva ordet ”semla” dyker upp i det svenska språket. Ursprunget är det latinska ordet för vetemjöl, simila, vilket illustrerar hur det grövre brödet kom att ersättas av fina vetebullar. Dessa serverades i en skål med varm mjölk och kallades då ”hetvägg”. Senare tillkom mandeln och på 1850-talet började man i Sverige fylla brödet med mandelmassa. Mot 1800-talets slut kombinerades mandelmassan med vispad grädde och caféerna övergick till att servera semlor utan mjölk. Därmed var den moderna semlan född. Det dröjde emellertid en bit in på 1900-talet innan den blev mer vida spridd. Ett rejält uppsving i semmelätandet kom först efter att andra världskrigets ransonering av mjöl, socker och grädde upphävts.

Få personer i dagens Sverige följer de gammalkyrkliga fastereglerna och semmelsäsongen har därför tillåtits bre ut sig. Många konditorier serverar nu semlor från jul till påsk. Semmeltraditionen befinner sig dessutom i utveckling genom att nya semmelvarianter lanseras. De senaste åren har vi exempelvis fått se korvsemlan och semmelwrapen. Ingen har dock på allvar kunnat konkurrera med den traditionella versionen: I Sverige äts 40 miljoner semlor om året.

 

Ture Sventon och kung Adolf Fredrik – två semmelfantaster

Ture Sventon, den läspande privatdetektiven i Åke Holmbergs ungdomsböcker, var stamgäst på ett konditori där det serverades semlor året runt. På grund av sitt talfel valde han emellertid att kalla bakverken ”temlor”.

Kung Adolf Fredrik, som regerade Sverige 1751- 1771, sägs ha dött på fettisdagen 1771 efter att förätit sig på semlor. I själva verket drabbades han av slaganfall efter att ha förtärt en enorm måltid som innehöll betydligt mer än så, inte minst hummer, kaviar, ostron, böckling, rovor, surkål och stora mängder champagne. Händelsen fick skalden Johan Gabriel Oxenstierna att plädera för att ”hetvägg borde drivas i landsflykt ur Sverige, sedan den begått ett kungamord”.

 

 

Fotnot: Enligt en gammal svensk tradition kunde människor som gick runt i gårdarna och tiggde inte nekas mat på fettisdagen. I Alfta i Hälsingland lever rester av denna tradition kvar genom att barn varje år på fettisdagen klär ut sig i maskeraddräkter för att gå runt och tigga godsaker:

http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/pa-fettisdagen-blir-alfta-som-forbytt

 

Tryckta källor:

Modéus, Martin (2000), Tradition och liv, Verbum

Swahn, Jan-Öyvind (2000), Folk i fest – traditioner i Norden, Föreningen Norden

 

Otryckta källor:

https://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/fettisdagen

http://www.semlor.eu/fettisdagen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fettisdagen

https://temadagar.se/fettisdagen/

När normerna förändras del 12: Kristna symboler skändas

20170516_170301

I januari halshöggs en Mariastaty utanför Sankt Mikaels katolska kyrka i Växjö. Statyn fick även händerna avhuggna. För några dagar sedan klottrade någon ”ALLAHU AKBAR” tvärs över väggen på den medeltida Mariakyrkan i Båstad. Få tidningar har uppmärksammat denna skadegörelse. Kränkningar mot kristna symboler passerar under tystnad.

 

Läs mer:

https://www.hd.se/2018-02-06/klotter-pa-mariakyrkan-i-bastad-besvarligt-att-fa-bort

http://www.smp.se/vaxjo/mariastaty-i-vaxjo-vandaliserad/